Konference bija veltīta biogrāfiju, dzīvesstāstu, mutvārdu vēstures dialogam ar sabiedrību, pievēršot uzmanību sabiedrības iesaistei pētniecības procesā – no avotu tapšanas līdz atpakaļ saitei ar sabiedrību, daloties pētījumu rezultātos. Referātos uzmanība tika pievērsta MV pētnieku dialogam ar izceļotāju kopienām – gan dialogam kopienu dalībnieku starpā, gan kopienas dialogam ar mītnes zemi un ar izcelsmes valsti;

tika skarti jautājumi par pētnieku ētiku, par MV metodoloģiju un pieeju aktuālu un sociāli jutīgu problēmu pētījumiem, kā arī par inovatīvām publikācijām un projektiem dialogā ar sabiedrību.

Konferencē lekcijas sniedza vairākas mutvārdu vēstures jomā pazīstamas autoritātes: Vieda Skultāne no Bristoles Universitātes (Anglija), Inta Gāle-Kārpentere (Inta Gale-Carpenter) no Indiānas Universitātes Blūmingtonā (ASV) un Roberts Millers (Robert Miller) no Kvīnsas Universitātes Belfāstā (Ziemeļīrija). Referentu vidū bija viesi no tādām valstīm kā Igaunija, Somija, Zviedrija, Norvēģija, Polija, Apvienotā Karaliste, Vācija  un Lapzeme.

Konferencē ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstu piedalījās arī Dr. Tomass Loers (Thomas Loer), kurš sniedza priekšlasījumu par objektīvās hermeneitikas metodi plašāku lietojumu sabiedrisko procesu analīzē.

Programma un tēzes

Konferences foto

Konferences plenārsēžu videoieraksti

Konference notika Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2010/0195/2DP/2.1.1.2.0./10/APIA/VIAA/008 „Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta kapacitātes attīstība un starptautiskās sadarbības veicināšana” ietvaros.