VKKF atbalstītā projekta ietvaros Dr.philol. Ieva Garda-Rozenberga un Mg.sc.soc. Edmunds Šūpulis piedalījās Eiropas Sociologu asociācijas (ESA) pētījumu tīkla Biogrāfiskās perspektīvas eiropiešu sabiedrībās konferencē Biogrāfiskie pētījumi: emocijas, ētika un izpildījuma prakses, ko organizēja ESA sadarbībā ar Lodzas (Polija) Universitātes Socioloģijas institūtu. Konferencē kopumā uzstājās 38 biogrāfisko pētījumu speciālisti, pārstāvot Polijas, Apvienotās Karalistes, Vācijas, Zviedrijas, Krievijas, Somijas un arī Latvijas vadošos sociālo un biogrāfisko pētījumu centrus. Konferences mērķis bija veicināt sadarbību un dialogu starp biogrāfiju pētniekiem un citu socioloģijas nozaru pārstāvjiem, šajā reizē īpašu uzmanību pievēršot tādiem biogrāfiskās izpētes jautājumiem kā: ētika, emocijas un izpildījums.

Ieva Garda-Rozenberga konferencē uzstājās ar referātu Biogrāfiskās intervijas ar vēlīnajiem bāreņiem: pētnieka personiskā un emocionālā iesaiste (sagatavots kopā ar Mg.hist. Maiju Krūmiņu), kura ietvaros klātesošie vispirms tika iepazīstināti ar pētījuma problemātiku un specifiku, pēc tam uzmanību pievēršot pētnieka ētikas un emociju, kā arī zaudējuma stāsta izpildījuma analīzei. Savukārt Edmunds Šūpulis referātā Iekļauties diskursā: balss un analīze mutvārdu vēstures praksē pievērsa klātesošo uzmanību dzīvesstāstu vākšanas īpatnībām, pārdomājot, cik ētiski ir dot/nedot balsi dažādiem vēstures diskursiem un ko darīt, ja vēstījums satur kādus nepopulārus uzskatus un skatījumus.

Uzklausot citu konferences dalībnieku referātus, Ievai Gardai-Rozenbergai un Edmundam Šūpulim bija iespēja uzzināt jaunākās nostādnes par ētiskajiem apsvērumiem ne tikai biogrāfisko interviju veikšanas un analīzes posmā, bet arī par t.s. sekundārajiem pētījumiem. Konferencē tika atzīts, ka biogrāfiskie dati, par kādiem uzlūkojams indivīda personisks stāstījums, pirms tos nodot turpmākiem pētījumiem, iespēju robežās anonimizējami ar nolūku aizsargāt intervējamā personību kā reālajā, tā virtuālajā laukā. Pēdējais ir jo īpaši svarīgi, jo šobrīd Eiropā vērojama tendence veidot digitālos un virtuālos dzīvesstāstu krājumus.  

Konferences foto