Iznākusi Dr.sc.soc. Dagmāras Beitneres monogrāfija Mēs, zemnieku tauta? Pašreference latviešu kultūras paradigmā. Rīga: LU FSI, 2012, 256 lpp.

Grāmata veltīta vienai no Latvijas sabiedrībā sastpamām referencēm - mēs, zemnieku tauta, tā ietvaros aplūkojot, kā savienojas vēsture, kultūras konteksts ar sabiedrības dalībnieku pašizpratni un pašraksturojumu, un kā cilvēki realizē savu dzīvi saistībā ar šo kultūras referenci. Pētījuma teorētisko pamatu veido Niklasa Lūmana (Niklas Luhmann) sistēmteorija, kas kombinēta ar naratīvu teorijām un sociālās aktivitātes un kultūras analīzi. Monogrāfijā tiek analizēta latviešu pašreference divos Latvijas valsts neatkarības periodos: starp diviem pasaules kariem un no 1991. gada līdz pat mūsdienām.

Grāmatā bez ievada un nobeiguma ir sešas nodaļas - pirmā veltīta pētījuma teorētiskās pieejas izklāstam un darbā izmantoto metožu aprakstam. Otrā nodaļa piedāvā pārskatu par latviešu kultūras references veidošanās vēsturi un attiecībām ar sociālo atmiņu, raksturots latviešu zemnieks un skatītas attiecībs ar modernitāti un pilsētu.

 

Šeit varat meklēt video, kur iemūžīnāti grāmatas atvēršanas svētki un Dagmāras Beitneres priekšlasījums „Latviešu kultūras pašreference: vai piederam Ziemeļvalstīm vai Eiropas Austrumiem”, kas norisinājās 5. decembrī, Ziemeļu Ministru padomes birojā Latvijā.