Tiek realizēts Latvijas Zinātnes padomes lietišķo un fundamentālo projektu konkursā apstiprināts projekts “Etniskā un naratīvā dažādība dzīvesstāstu konstrukcijās Latvijā” (2013-2016). Projekta zinātniskā vadītāja Vieda Šellija Skultāne, emeritētā profesore no Bristoles Universitātes (UK).

Pētījuma zinātniskie mērķi: (1) salīdzināt vairāku etnisko grupu dzīvesstāstu veidošanas paņēmienus; (2) izpētīt, kā dažādu vecumu un dzimumu individuālā atmiņa mijiedarbojas ar etnisko grupu kolektīvajiem sociālās vēstures priekšstatiem; (3) nostiprināt mutvārdu vēstures izmantošanu sabiedrības savstarpējās sapratnes un tolerances veicināšanā, kā arī aktuālu sociālo problēmu analīzē un risināšanā; (4) attīstīt, papildināt un modernizēt NMV krājuma kolekciju un e-datu bāzi.

Pētījumam izvēlēti pārstāvji no trim etniskām grupām – čigāniem, krieviem un latviešiem, kuru individuālā un kolektīvā pieredze var uzskatāmi atklāt mijiedarbību starp privātajām un publiskajām atmiņām; starp atšķirīgām sociālās, vēstures un kultūras pieredzēm.

Projekts nodrošina iespēju gūt jaunas zināšanas gan par Latvijā dzīvojošu etnisko grupu stāstīšanas kultūru, gan par mutvārdu vēstures kā pētījuma metodes plašāku pielietojumu sociālajās un humanitārajās zinātnēs Latvijā.

Galvenie sagaidāmie rezultāti projektā ir teorētiski pamatota individuālās un kolektīvās atmiņas pētniecība, kas tiks izmantota sabiedrības izglītošanā un informēšanā par indivīda un etnisko grupu sociālo mijiedarbību kā personiskā, tā grupu līmenī.

Foto ieskats projektā veiktajās intervijās

Intervijas Tūjā: Vieda Skultāne un Antoņina Irbe ar mazmeitu

Tamara Petrova, kas labi atceras savus darba gadus Tūjas Ķieģeļu fabrikā tūlīt pēc kara

Māra Zirnīte ieraksta Tamaras Vlasenko atmiņas

 

Valsts pētījumu programmas “Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” projekts Nr. 6 „Vērtību aspekti Letonikā” (2014-2017).

Atsevišķas NMV pētījumu tēmas un virzieni:
• Kultūru identitāte dzīvesstāstos
• Etniskās, reģionālās un vēsturiskās kultūras identitātes Latvijā: lībiešu identitāte, suitu, sēļu un kuršu ķoniņu identitāte dzīvesstāstos
• Dzīvojamā māja Rīgā: sociālo attiecību modelis
• Latviešu dzīvesstāsti Lielbritānijā
• Ikdienas dzīves pieredze padomju laikā un tagad
• Mutvārdu vēsture un migrācija
• Latviešu kultūra un identitātes ārzemēs (ASV, Zviedrija, Norvēģija, Vācija)
• Latviešu inteliģences dzīvesstāsts