Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbība Nordplus ietvarprogrammā
IZGLĪTĪBA CAUR MUTVĀRDU VĒSTURES EKSPEDĪCIJĀM: 2009 - 2012

Mērķis:  Sabiedrības iesaistīšana mutvārdu vēstures pētniecības programmā

Treniņsemināri, kuros iepazīstina ar realās dzīves pieredzes stāstiem un mutvārdu vēstures pētniecisko virzienu
• Intervijas latviešu un igauņu kopienās Ziemeļu valstīs
Sadarbība ar partneriem  biogrāfiskajos pētījumos Baltijā un  Ziemeļu valstīs
• Izglītojoša programma mutvārdu vēsturē: kā uzsākt sarunu, lai gūtu interesējošās atbildes
Pieredzes apmaiņa ar partneriem Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā un Latvijā

Projekts piesaistīs sabiedrību atmiņu un tautas dzīves liecību izpratnei– kā visobjektīvākam vēstures kritērijam.

Pati noskaņošanās dzīvesstāstam, tā uzklausīšana, dokumentēšana un atpakaļsniegšana  veido pieredzes apmaiņas ciklu, kurā cilvēks iesaistās vēstures pārdomāšanā un parrunāšanā un kas katru apgādā ar savas kultūras apziņai nepieciešamo pamatojumu.

Projekta gaitā tiks veidota elastīga apmācību sistēma, kas attīsta iemaņas biogrāfiju rakstīšanā un dzīvesstāstu intervēšanā,  iesaista pētījumā brīvprātīgos talciniekus un paplašina cilvēku dzīves liecību aptverto pieredzes lauku.

Jo vairāk un plašāk pārstāvēts liecinātāju spektrs, jo tas ir drošticamāks atskaites punkts pētniekiem, analītiķiem – visiem, kas vēlas labāk izprast sabiedrību, kurā dzīvojam.